Najbliższy miot labradorów biszkoptowych planujemy wiosna/lato 2017
 

 

        

        

 

       ?????!!!!!!!

Magdalena Jeśman
kom.
508 742 666
tel.
42 227 31 38
 


Ta Bajka

Hodowla

Hotel

Psi Park / SPA

Miszmasz

Kontakt

 

  

  Wystaw nam opinie

 


Umowa powierzenia psa pod opiekę  

 

W dniu ……………... pomiędzy Hotelem dla Zwierząt „Ta Bajka” z siedzibą w Konstantynie 21 reprezentowanym przez p. Magdalenę Jeśman, zwanym dalej „Hotelem”, a

…………………………….. ………………………………………..

Zam…………………………………………………………………………………….

tel………………………………….

 

zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa rasy: ……………………………….

      noszącego imię …………………., na okres od ………………….. do ……………………….

 1. Powierzający oświadcza, iż pies, o którym mowa w ust. 1, jest:

1)      jego własnością,

2)      jest własnością……………………..

 1. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma pełne prawo oddania psa pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa.

 

§ 2.

 1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies:

1)      posiada aktualne szczepienia

został/a zabezpieczony/a przed kleszczami

 1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies jest:

a)      zdrowy i nie wymaga specjalistycznej opieki*,

 1. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:

1)      książeczkę zdrowia psa/suki*,

2)      obrożę, smycz.

 

§ 3.

 1. Powierzający przekazuje psa pod opiekę Hotelu

Koszt pobytu psa w Hotelu w umówionym okresie został ustalony i wynosi łącznie kwotę ………………. PLN

Zapłacono w dniu przyjęcia psa

 

§ 4.

 1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:

1)      opieki nad psem

2)      dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa w Hotelu poprzez indywidualne jego traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z innymi psami (jeśli będzie to możliwe),

3)      przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z obopólnymi ustaleniami,

4)      żywienia psa zgodnie z ofertą lub według obopólnie ustalonych z Powierzającym zasad,

5)      dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego

 

 1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:

1)      Poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego psa,

2)      Poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego psa, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

3)      Przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,

4)      Uregulowania płatności

5)      Odebrania psa z Hotelu w określonym w umowie terminie.

 

§ 5.

 1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/suki* w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.

 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę,

 3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem

 

 1. W przypadku, gdy Powierzający:

1)      Nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 3

2)      Nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa/suki oraz nie będzie odpowiadał na telefony Hotelu,

3)      Okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował,

4)      Powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania Hotelu i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, nie odbierze psa/suki w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,

Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.

 

§ 6.

 1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, pies o którym mowa powyżej zostanie przekazany do schroniska a właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi.

 

§ 7.

 

 1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

(Powierzający)                                                                       (Hotel)

           

O hotelu dowiedziałem się

a) z Internetu

b) od znajomych

c)z ulotki

d) od weterynarza

e) inne- jakie……………………………………………

 
 

 

PSI HOTEL 
KOCI HOTEL 
ŚWIETLICA
REGULAMIN
UMOWA
CENNIK
GALERIA 2015
 
2009-2014

HODOWLA

GALERIA HODOWLI
 MIOT 2014

 MIOT 2015
 MIOT 2013

 MIOT 2012

PSI PARK

RASA LABRADOR

RASOWY=RODOWODOWY 

VADEMECUM O PSACH
PSIE ABC
DOWCIPY O PSACH

AKTUALNOŚCI
KONTAKT
MAPA DOJAZDU
KLUB VIP
O NAS
REFERENCJE
YOU TUBE